Stanovy

Stanovy spolku „Vtelno žije, z.s.“


Preambule

Spolek Vtelno žije, z.s. je organizací spojující obyvatele a přátele Vtelna, tj. části města Most. Tato část obce je vedena v ČUZK (Český úřad zeměměřičský a katastrální) jako katastrální území Vtelno; 787507. Spolek dbá na to, aby se jeho členové podíleli na osvětě a podpoře hodnotného způsobu života u široké veřejnosti, zahrnující zejména ochranu a obnovu památek a kvalitního životního prostředí, rozvoj Vtelna a pořádání společensko-kulturních akcí.

I. Název, sídlo a působnost


 1. Název: „Vtelno žije, z.s.“ (dále jen „spolek“);
 2. Sídlo: Mostecká 85, Most - Vtelno, 43401;
 3. Působnost: spolek vykazuje svou činnost na území celé České republiky a spolupracuje také se zahraničními partnery.

II. Cíle spolku

 1. Základními cíli spolku jsou:
  1. propagace Vtelna a podpora rozvoje všech složek jeho ochrany a obnovy památek, krajiny a životního prostředí;
  2. rozvoj povědomí spoluobčanů o obecných etických principech, vztahu k tradicím, bližním a Vtelnu jako takovému;
  3. podpora zdravého způsobu života ve všech jeho dimenzích, tedy tělesné, psychické, duchovní i sociální.
 • Člen má zejména tyto povinnosti:
  1. dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku;
  2. svou činností naplňovat cíle spolku podle svého nejlepšího vědomí a svědomí;
  3. platit včas členské a účelové příspěvky; a
  4. dbát o majetek spolku.

III. Formy činnosti spolku

 1. Formami činnosti spolku jsou zejména:
  1. pořádání akcí sloužících k prezentaci spolku navenek;
  2. pořádání kulturních, sportovních, výchovných, společenských a charitativních akcí, výletů, seminářů, besed, výstav a dalších veřejně prospěšných činností a volno časových aktivit;
  3. zajišťování volnočasových aktivit pro členy spolku i další zájemce včetně jejich rodinných příslušníků;
  4. příležitostná publikační činnost;
  5. zprostředkování vzájemné výpomoci mezi členy spolku a/nebo jinými spolky.


IV. Vznik členství, práva a povinnosti členů

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být jen fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním jednáním nebo právnická osoba, která souhlasí s cíli spolku.
 2. Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru spolku.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Člen má právo:
  1. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o léto činnosti informován;
  2. účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;
  3. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
  4. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;
  5. na písemné potvrzení vzniku a zániku svého členství s uvedením důvodu zániku.


V. Zánik členství

 1. Členství zaniká:
  1. na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku,
  2. úmrtím nebo zánikem člena;
  3. vyloučením člena pro hrubé porušení nebo opakované porušování stanov; a
  4. d)zánikem spolku.
 2. O vyloučení rozhoduje výbor spolku. Proti rozhodnutí výboru spolku má člen právo odvolat se k členské schůzi, a to do 15 dnů od jeho vyhlášení, pokud mu byl přítomen, nebo do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení.
 3. V případě úmrtí nebo zániku člena zaniká členství tímto dnem, v případě oznámení o ukončení členství prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo oznámení spolku doručeno.


VI. Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  1. členská schůze;
  2. výbor; a
  3. předseda.

V. Zánik členství

 1. Členství zaniká:
  1. na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku,
  2. úmrtím nebo zánikem člena;
  3. vyloučením člena pro hrubé porušení nebo opakované porušování stanov; a
  4. d)zánikem spolku.
 2. O vyloučení rozhoduje výbor spolku. Proti rozhodnutí výboru spolku má člen právo odvolat se k členské schůzi, a to do 15 dnů od jeho vyhlášení, pokud mu byl přítomen, nebo do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení.
 3. V případě úmrtí nebo zániku člena zaniká členství tímto dnem, v případě oznámení o ukončení členství prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo oznámení spolku doručeno.


VII. Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně.
 2. Do působnosti členské schůze patří:
  1. schvalování změn stanov;
  2. volba a odvolání členů volených orgánů spolku;
  3. schválení zprávy o činnosti spolku a zprávy o hospodaření za předcházející období;
  4. určení koncepce činnosti spolku na další období;
  5. stanovení výše členských příspěvků;
  6. schválení rozpočtu spolku na příští období;
  7. rozhodování o odvolání vyloučeného člena spolku;
  8. rozhodnutí o zániku spolku.
 3. Zasedání členské schůze spolku svolává výbor. Schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání. Tato opakovaná schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 4. Pokud členskou schůzi nesvolá výbor spolku, ačkoliv od konání poslední členské schůze uplynul více než jeden rok, jsou takto oprávněni učinit alespoň 3 členové spolku.
 5. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.


VIII. Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem spolku. Za svou činnost odpovídá členské schůzi. Řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi.
 2. Výbor se skládá se ze tří členů. Členové výboru mohou být pouze fyzické osoby z řad členů spolku.
 3. Jednání výboru svolává kterýkoliv jeho člen dle potřeby. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 4. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. V případě nerozhodného výsledku hlasování rozhoduje hlas předsedy.
 5. Výbor spolku zejména:
  1. volí ze svého středu předsedu a místopředsedu;
  2. odpovídá za vedení účetnictví;
  3. připravuje pro členskou schůzi zprávy výboru o činnosti, hodnocení činnosti a návrh plánu činnosti, návrh rozpočtu a účetní uzávěrku; nebo
  4. navrhuje výši členského a účelového příspěvku.

IX. Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku a je samostatně oprávněn zastupovat spolek ve všech věcech.
 2. Předseda je nejvyšší hospodářským pracovníkem, který je oprávněn přijímat zaměstnance a řídit je. Rozhoduje o běžných záležitostech spolku a připravuje podklady pro jednání výboru.
 3. V případě, že předseda nemůže vykonávat svou funkci, přecházejí veškeré pravomoci i povinnosti předsedy na místopředsedu.


X. Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty.
 2. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy spolku na každé členské schůzi.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
 2. Stanovy nabývají účinnosti schválením členskou schůzí.Stanovy lze stáhnout ve formátu pdf.